שקל ושלושים אג' עבור כל הוראות קבע הקיימת 
במערכת נדרים פלוס/קהילות.


לדוגמא:
יש לכם 100 הוראת קבע-תשלמו 130 ש"ח בלבד לחודש.